چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟ داوطلبان باید در اواسط دوران حرفه ای در اواخر مرحله دستیاری به سطح استادیار دانشکده یا در رتبه غیر معادل معادل آن قرار بگیرند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سابقه ثابت انتشار و تأمین مالی مستقل و تأیید شده … ادامه