۲۵ نفر تولید دیگری کشته شدند – پایگاه خبری مادارا


به گزارش مدآرا، اجتناب کرده اند روز قبل به همان اندازه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ بر مقدمه معیارهای تشخیصی آخرین، ۲۰۹ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این انواع ۲۴۹ نفر بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ نفر رسید.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۲۵ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۴ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۶ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۳۰۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

تاکنون ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۵۵ شهر همراه خود رنگ زرشکی، ۸۴ شهر نارنجی، ۲۷۴ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شهر به رنگ آبی هستند.

رژیم لاغری سریع