۴ شرکت بزرگ نفتی مسئول بیش اس ۱۰ نظارت بر گسترش کربن جهاندکتر چارچوب به طور کامل نتایج مقاله را که در مقاله درج شده که در نشریه علمی PLOS One منتشر شده است مطالعه کرد، پیشینه کار ایشان در حوالی زیست چهار، بزرگ نفتی , ExxonMobil, Sheriff, Sher. شرکت او کجاست، همانطور که پرسیده شد، در سال ۱۹۶۵ میلادی، تکنون، مجموعاً ۱۰ نفر از مقامات بیش، گسترش جهانی کربلا بودند را زیر نظر داشتند.

دو محقق یاداشه را می خوانند بر اساس تقسیم بندی و تحلیل نظرسنجی ها، ۱۲ سوال آخر، شرکت او کجاست؟تسال ۲۰۲۰. نتیجه رشاد، ادعای منطقه ای کجاست، شرکت او کجاست؟

مطالعه کجاست استفاده از کلمات منطقه و کمربان و غار که حرف آخر است شرکت آن کجاست تعهدات منطقه ای نادر بوده آست و دو محقق میگویند: مالی مستمر و تحلیل بازاریابی.»

خواندنی های پیشمار پشین نشان داده استاخ ذخایر نفت و گاز کششاه و نسل برنامه ریزی شده، پچتر یک ربع است از دکتر سیناریوی هدف حفظ گرمایش جهانی، سطح ۱.۵ درجه سانتیگراد، پرچم کردستان، بپرسید. آگر، جهان، هدف، درد تعریف، ۲۰۵۰، با پخش خالص کربن صفر، نطفه انبساط جدید، در زمینه سوخته های فصلی انگام چود.

نفتی شرکت زیر پاپ کورن، زاینده سرمایه قهداران خود تصمیم درند تا کاسپکار خود را با اهداف منطقه ای، هنگ کنند، ضمن اجرای برنامه سلام منطقه ای است که بدون شک با شدت روبرو شایعه شده است. دو بازپرس را بر آن دشت تا تحقیقات جدید را که گفته اند که چشم من و جامی است، انجم دهد.

گرگوری ترنچر استادیوم دانشگاه کیوتو ژاپن پا می لی جوسن آسوکا توهوکو استادیوم دانشگاه کیوتو شواهد برای زیادی و وجود دار که داربارا ادعای او شرکت کجاست که در جات جنبش سبزوشدن ، میکانند ، اکو داشه بشیم. قبول که واقعیت است به عنوان سوختای فاسیلی، نقش مضحک، منتظر میروات که پرای نامونا، شاهد کهش، فعالیت های کشف نفت و گاز، کهش تولید سوخته ای فاسیلی و کهش فروش فاشیل و سود فاشیل هاهاساز غسال هدیه هاست. .

ترنر تحفه: عهد اخیر به گفته میرسند و اهل زیادی را هیجانزده میکنند، اما دو بازپرس گویند ودیعه آنها کجاست؟

مطالعه تازه یادشاه دلیل یادآوری سخنان کلیدی مربوط به تحولات منطقه ای است شرکت او کجاست؟ به عنوان مثال، شرکت پپسی از عبارت “تغییر منطقه ای” استفاده کرد زیرا در سال ۲۰۰۶ ۲۲ تامین کننده با ۳۲۶ تامین کننده در سال ۲۰۲۰ وجود داشت. Bechter Is Inke The Foot Of The Anjam Of Dhand Personality, My Goals Ra’s Appointment Mikanand.

دو محقق وجود دارند که Yadash، ExxonMobil و Choron، مقایسه مبتنی بر پوسته و Bi-Pi-Dr را خوانده‌اند. پرای نامونا، شل و بی پی آی پیمانکار عصاره شادند سرمایه گذاری در پروجه های سوخته فاسیلی را کهش دهدند، در حالی که آخرین سالهای در مناطق اکتشافی خود رای یافتین مدنهای جدید آوزایش دادان را گسترش داد.

مغز افزون، تکه تکه شدن و تحلیل شرکت نشان داد که، های شل، بی پی و شورون، حجم تولید سوخت وسیلی خود را. این یک روش قابل توجه در جهان است. حدود، نظارت، خروجی، ۲ خروجی.

به نظر دو بازپرس به نام های تا زماننیکا و ریوتار سرمایه گذاری با گفتمان شرکاتای نفتی موابحات پدا نکند، این اتهام توسط میرصاد کارگردانی شده است.

سوخنگوی، شرکت اکسون موبیل، و خوانش یاداشه گیفت دارد: آن را با پهنای با ایاندهای به عنوان یک متر نیاز توسط راهحلهای پرچمداری درد که بوتوانند در مقیاس صنعت من آگرا شود، حرکت دادم. معنی داریم نقش پیشرو در قدر انرژی اوا کنیم اما عطف «پایزیری سرمایه قدری را در گروه» فرصت فنی برای حالت یکپارچگی مانند جذب کربن و هیدروژن و سوخته است. -i-Had-i-Paz-i-Zi-Zi

سخنگوی، شارکت شورون هدیه: بهترین راه برای این کار چیست؟ کربن دار، عملیات خود مرکز، شادیم و بهدنبال، رشد، کسبوکار، کیم، همرا، کربلا، همرا، با، خطوط بازرگانی.

هدیه شل سوخگوی: هدف شل دستیابی به این هدف در سال ۲۰۵۰، همگام، دانشگاه، و سخنگوی انرژی، با سوئیچ ساقه، پخش صفر است. شادت و گلها موتلاق کوتهمدت، مایاندامدت و پلندامدت ما با گل گاهالپناتر ۱.۵ درجه سانتیگراد متقنمه پاریس سازگار آست، ما ناخستین شیرکت انرگی بودیم که راهبرد غار انار رای در به دست آمده است. سفارش.

شرکت سخنگوی بی پی گیفت: نقش این شرکت در سال ۲۰۲۰ جاه طلبی، اهداف و مقاصد و انتشار خالص کربن صفر کجاست؟ نقش کردها و رهبران تحول ۲۰۲۰-۲۰۲۱ شرکت. تاریخچه تاریخ شرکت ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ درد چه قدرت نادریم که دگرگونی ها و پیشرفت بی بی را بوتور کمیل دکتر نظر گرفا بشید.

پروفسور ترنر، اتهام قدیمی بودن، مقاله تحلیلی، تیم خود را، پاسخ کرد و افزود: اشاره من به راک در سال ۲۰۲۱ چیست؟ با عرض پوزش، هومانتور که بازارهای انرژی در سراسیر جهان ساختر یافتند، سوختای واسیلی همچانان از مازایا [مقرراتی و مالیاتی] بسیاری برخوردار بوده و انرژیهای، تجدید حیات حنوز در تنگه هستند.

منبع: اداره امور اوپک و ارتباط با آکادمی های نیرو و وزارت نفت

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/