۵ تعهد کنار هم قرار دادن استفاده در سال ۱۴۰۱ میلادی


به گزارش تالانیوس: خدیار کریم نژاد همراه خود خاص این مطلب ذکر شد: در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۷۹ هزار متر در میادین مختلف چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن حفاری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی سودآور به اخذ شهادت دادن اختراع خوب میلیارد تن ذخایر طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس در استان سیستان بلوچستان شد.

وی افزود: سال قبلی ۸۰۰ کیلومتر مربع نقشه پایین شناسی در مناطق امیدوار کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ کیلومتر مربع نقشه پایین شناسی در زمینه پلی فلزات، سنگ آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال سنگ تهیه شد.

کریم نژاد همراه خود ردیابی به انواع مجوزهای اکتشاف اخذ شده در سال قبلی ذکر شد: ۱۶ پروانه اکتشاف در موضوع های آهن، چندفلزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرفلزی در استان های سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان توسط نمایندگی ساخت چرخ دنده معدنی ایران صادر شده است. اخذ شده.

وی همراه خود ردیابی به تعهد هایی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ به استفاده می رسد، ذکر شد: ۵ تعهد در مجتمع های نولین در سینیت کلیبر، فسفات اسفوردی، سرب نخلک، هرد گلد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروکروم جغتای همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ کارمند مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰ کارمند غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

معاون اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشاف سفارت کمیت در تعهد های کنار هم قرار دادن استفاده مذکور را بیش اجتناب کرده اند ۶ هزار میلیارد ریال عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ۶۰۰۰ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کود سوپر فسفات سه گانه همراه خود قابلیت ۲۰ هزار تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار اجتناب کرده اند جمله تعهد های کنار هم قرار دادن استفاده در سال ۱۴۰۱، واحد تولیدی فروسیلیس همراه خود قابلیت ۱۵۰۰ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث خیابان ای به اندازه ۱۲ کیلومتر برای ورود به معدن سرب نخلیک است.

کریم نژاد همراه خود ردیابی به کار کردن واحد HSEE این نمایندگی در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: انبساط کار کردن این واحد طبق این سیستم ریزی ۵ نسبت بوده در حالی کدام ممکن است در نهایت سال شاهد کار کردن ۲۲ درصدی بودیم.

وی به احداث پالایشگاه سوخت شاه، احداث ۴ پایگاه نجات در تپاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای شاخص های پایداری زیست محیطی اطمینان حاصل شود که اخذ شهادت دادن معدن بی تجربه در این سیستم های سال جدید در بخش بهداشت، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست ردیابی کرد. .

معاون اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشاف نمایندگی ساخت چرخ دنده معدنی ایران شکسته نشده داد: احداث واحد فرآوری ساخت کنسانتره مس به وزن ۱۳۰ هزار تن برای اولین بار در استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ تا حد زیادی واحد تولیدی فرآوری مرکزی تحمیل می کنیم. ۲۰۰۰۰ تن سال ۱۴۰۱

روابط نهایی نمایندگی ساخت فلزات ایران