۵ شهر سیستان و بلوچستان روز سه شنبه تعطیل استکلیه مراکز دولتی و اداری و بخش اداری مؤسسات و سازمانهای مرتبط با مؤسسات دولتی و خصوصی به استثنای مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، بانکها و مراکزی که موظف به ادامه فعالیت در ایام تعطیل در ایام تعطیل هستند. . شهرهای منطقه سیستان تعطیل اعلام شد.