۵ کار خوشایند پس اجتناب کرده اند انصراف رفتار نشستن تمدید شده مدت


شوک های جنبشی و زیاد

تهران (پانا) – نشستن تمدید شده مدت مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند مشکلات است، پس باید اجتناب کرده اند این پس این رفتار خطرناک هیکل را به همان اندازه روزی کدام ممکن است عواقب سازنده آن را بر روی جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان شخصی بیانیه کنید، انصراف کنید.

خواه یا نه به همان اندازه به فعلی در نظر گرفته شده کرده اید کدام ممکن است نشستن بیش از حد ممکن است به هیکل خواهید کرد آسیب برساند؟

مطمئنا، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند کدام ممکن است نباید بیش از حد بنشینید. در بروزترین tp-date بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل با اشاره به این موضوع، تیمی اجتناب کرده اند کانادا کدام ممکن است ۱۷۰۰۰ نفر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، بین نشستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های زیر کدام ممکن است در برخی اسبابک ها باعث نابودی می شوند، ارتباط پیدا کردند.

این تحقیق آرم داده است کدام ممکن است اگر شخص خاص بیش از حد بنشیند در عرض تعدادی از سال دچار بیماری قلبی تبدیل می شود.

به ترتیب، وقتی ساعت ها روی کاناپه می نشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون تماشا می کنید، این امر باعث تحمیل بیماری قلبی در هیکل تبدیل می شود.

متعاقباً روزنامه پزشکی بریتانیا به این نتیجه رسید کدام ممکن است نشستن بیش از حد در نتیجه نابودی تبدیل می شود. در تحقیق تا حد زیادی، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند کدام ممکن است ژن هایی در هیکل کدام ممکن است همراه خود گلوکز، چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خون در هنگام نشستن بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده مدت در هیکل مرتبط هستند، در نتیجه دیابت، بیماری قلبی، {فشار خون بالا}، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی تبدیل می شود.

پس همراه خود ادعا کردن این مطلب حتما به این نتیجه رسیده اید کدام ممکن است برای حفاظت اجتناب کرده اند هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ابتلا به بیماری های اشاره کردن شده باید اجتناب کرده اند نشستن بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به روبرو شدن کنید.

در زیر ارائه می دهیم رهنمودها مثبتی را می گوییم کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند منصفانه وقفه تمدید شده چه اتفاقات خوبی رخ می دهد.

۱. افزایش خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو:

تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است اگر غیر از نشستن تمدید شده مدت بایستید، شرایط فیزیکی بهتری برای شما ممکن است تحمیل می تدریجی کدام ممکن است {در این} صورت بلافاصله بافت بهتری خواهید داشت.

۲-افزایش نشاط:

تحقیق آرم داده است کدام ممکن است اگر غیر از نشستن تمدید شده مدت بایستید، بافت نشاط خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نیازی به بلعیدن اسپرسو ندارید.

۳. کاهش کمردرد:

کمردردی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند نشستن تمدید شده مدت در حالت ایستاده بافت می کنید.

۴. کاهش چند پوند:

اگر در کل روز بنشینید، مناسب است کدام ممکن است حتماً وزنتان اضافه تبدیل می شود، از ظرفیت حرکت ندارید، با این حال اگر اصلاً می دوید، پرسه زدن می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اصلاً ورزش جسمی انجام می دهید، حتما به چربی سوزی بدنتان کمک کرده اید.

۵. تحمیل کانون اصلی:

تحقیق آرم داده است کدام ممکن است اگر ایستاده باشید، کانون اصلی خواهید کرد را افزایش می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید دستی تر کانون اصلی کنید.