۹ هواپیمای ارتش فوق العاده مهم در نظامی آمریکا; اجتناب کرده اند متخصص الکترونیک به همان اندازه شکارچی گراز! (+عکس)F-22 Raptor عملاً اجتناب کرده اند تذکر شیوع اثیری بی رقیب است، با این حال جنگنده عصر پنجم قادر است موقعیت های مختلفی اجتناب کرده اند جمله حمله به نیازها زمینی، نبرد الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنود دیجیتال را انجام دهد.