۹۰ قسمتبا گازرش شانا با باربری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران رامین حاتمی یشنبه (۲۴ بهمنه) درنشست پیشبینی بهره دهی چاههای نفت بهرابرداری و گاز زاگرس جنوب ۱ دار نم زهران شاهاده نه شهیر ۱ ۱۴۰۵) A1 میدانهای هالگان، سویدزاخور، سویدباگون، آگار، دی، ایرم، گردان، خارتنگ، مادر و بزن حفاری ۹۰ قسمت شاهجدید و ۱۷ قسمت از شاه در بازسازی قارار در دستور.

ما یک بیان اینک در عملیات حوزه، سپاه بهره برداری نفت و زاگرهای گاز جنوب، سرشماری ۴۲ قسمتی، چاه در مدنهای گازی آگار، آتش، کنگان، تابناک، هما، شنول، راویرک و سرکاچرون ۱ (۱۴۰۰) کل گردش مالی، با تولید هستیم. حدود ۴۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون متر مکعب گاز، ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هکتار ذخایر گاز، یک میلیون و ۵۵۰ هکتار بشکا نفت و فراترازا تعهد شما به کار است.

مدیر مناطق مرکزی شرکت شرکت نفت ایران آدم داد: دار عین باز زمانی، نسل املاک میانگین، گز دور میدانهای نهقانه، پرابر با ۱۲۹ میلیون متر مکعب، رز بوده و از اعتدایا از زرماحه امبه تام. .

شرکت تولید گاز حاتمی به روزنه زاگرس جنوبی در سال ۱۴۰۱ سیگنال کردی و افزود: عمدتاً به عنوان شرکت ملی نفت ایران، تولید گاز میانجین در هشت ماه نخست سال اینده ۱۲۵ متر مربع، رز مرسد، برنامه گزارشگری دارم. .

ما با بیان اینکه دار ۶ ماه امسال با حضور تنگانها و انتشار محدود ویروس گستردا کرونا، سهم زاگرس جنوبی، تواسته به همت و تلاش همکاران بهاویه در بخشهای فنی/عملیاتی و پاپیشـــا فونت های مورد نیاز ۱. خطوط پیوسته توپکارانی خطوط ۴ و ۳۶ اینچ لختا گیرهای دالان مرکز خیرگو و ۶ مبدل حرارتی پالایشگاه دالان تنها بخشی ۱۱ ماه آخر فعالیت.

نجات آمادقی از نظر بیمه سوخت زمینی تا پایان سال ضروری است

مدیرعامل وزارت بانک مرکزی ارتباط و ارتباط آن را تکذیب کرده است. -گاز کنگان، هما، و راوی، سرخون و پرووه، وقایع مرکز تجزیه تابناک، شمیل میچود.

حاتمی، ارزیابی دار پایان با زمزت و تالشی شعبانروزی همکران ستاد، شرکت بهرابردری نفت و شرکت گاز زاگرس جنوبی، انجم، شرکت های تولیدی و بیمه ای سوخت زمستانی، بور حافظ آمادقی نقدها شرار بانک اصفیان.

شرکت نفت بهرابردری و زاگرس جنوبی گاز، شرکت بزرگترین شرکت زیر، گروه شرکت نفت، مناطق مرکزی ایران، بهشمار میرود؛ در کجای دره بودن ۹ میدان قاضی و دو میدان نفتی موثر در انجام عملیات در استانبول فارس بوشهر و هرمزگان والت میکند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/