Aori جمع آوری ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، Gazahi مشعل، D2 Salindaبا گازارش خبرنگر شانا جواد اوجی امروز (پنگچهنبه ۱۲ اسفندماه) با بخش خبر نیمروزی شبکه یک سیما درباره قادردادهای جمعه آئوری قضای میشال که امروز میان شیرکت پالایش غازفاز میلون پاریز میلون شفاهیکس دوغاز میلون شَرِکت پالایش غازفَزَدَخَدَه. جنوب گزای مشعل در کشور میسوزد که پچتر متصل به گزای میدان نفتی دار به محض تولد در استان خوزستان است.

و به اشاره برنامهریزی و وزارت دارایی آنها را با کلاهبرداری تکذیب کرده است.میلیون یورو همسو با آگرای طرح مجموعه آئوری غازی مشعل شرق کارون انگام شد که پچتر مربوط به مناطق نفت خیز جنوب است.

وزیر دفاع با تکذیب بیمه خوراک، راز، داغداغی موثر، پتروشیمی ساخت، عنوان کرد و هدیه گفت: جرأت کردم میگویم کا نازدیک با ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازای مشعل درک تا دوسال آینده جامه خور رشید پرشاوی. انجمن.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/