DHCP سرور چیست؟


اصطلاح DHCP بر گرفته اجتناب کرده اند Dynamic Host Configuration Protocol است. مسئولیت بی نظیر DHCP اختصاص دادن IP Address به کلاینت های جامعه به صورت خودکار می باشد. اجتناب کرده اند DHCP برای روزی استفاده تبدیل می شود کدام ممکن است انواع کلاینت های حال در وب در اندازه زیادی قرار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان سرپرست نخواهید برای کنترل IP Address هر کامپیوتر به محل آن مراجعه کنید.

DHCP سرور چیست و چگونه کار میکند ؟

سرور (DHCP) به ما در معامله با‌دهی به کامپیوترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌هایی کدام ممکن است قصد دارند به جامعه متصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دارایی ها تحمل جامعه استفاده کنند کمک می‌تدریجی. اگر انتخاب بگیرید تکنیک معامله با‌دهی به تجهیزات‌ها را به سبک ایستا هر دو شبیه به دستی انجام دهید، مجبور هستید محاسبات دقیقی انجام دهید به همان اندازه معامله با‌های منحصر به شخص خاص به تجهیزات‌ها تخصیص پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تجهیزات معامله با آی‌پی یکسانی نداشته باشند.

DHCP سرور چیست و چگونه کار میکند ؟

بعد از همه در برخی اشیا همچون پیکربندی سرورها مجبور هستیم اجتناب کرده اند معامله با‌های ایستا استفاده کنیم، با این حال با اشاره به تجهیزات‌های کلاینت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی تجهیزات‌هایی کدام ممکن است پیش فرض با بیرون انجام کار خاصی به جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین متصل شوند ما اجتناب کرده اند پروتکل DHCP  استفاده می‌کنیم.

نحوه‌ی انجام DHCP

سرور DHCP منصفانه مبارزه کردن آی‌پی در اختیار دارد کدام ممکن است می‌تواند اجتناب کرده اند بین آن‌ها اقدام به تخصیص معامله با آی‌پی به کلاینت‌های حال در وب تدریجی، شناخته شده به عنوان مثال مبارزه کردن معامله با ۱ به همان اندازه ۲۵ در اختیارDHCP قرار می‌گیرد (این اعداد انصافاً فرضی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با آی‌پی نیستند)

جاری دستگاهی در وب روشن می‌شود کدام ممکن است به حداقل یک معامله با آی‌پی احتیاج دارد، این تجهیزات اجتناب کرده اند وجود سرور DHCP {در این} جامعه بی‌خبر است، به همین دلیل برای منصفانه بسته تحمل عنوان (Discovery) را به صورت Broadcast روی جامعه کشتی می‌تدریجی (یعنی این بسته را برای تمام میزبان‌های حال در وب می‌فرستد)

نحوه‌ی عملکرد DHCP

در مرحله‌ی بعد سرور DHCP شناخته شده به عنوان پاسخ بسته‌ی (Offer) را کشتی می‌تدریجی، این بسته برای ادغام کردن IP را انتخاب کنید و انتخاب کنید Default Gateway {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگشت ماشین اول (دستگاهی کدام ممکن است IP تقاضا کرده بود) می‌رسد.

سپس ماشین اول همراه خود اکتسابی این بسته اقدام به بازرسی آن می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصورتی کدام ممکن است امکان استفاده اجتناب کرده اند آن IP را داشت منصفانه بسته تحمل عنوان (Request) برای سرور دی‌اچ‌سی‌پی کشتی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان سرور نیز همراه خود کشتی منصفانه تاییدیه (ACK) به ماشین اول این آی‌پی را به آن است تخصیص می‌دهد.

نحوه‌ی عملکرد DHCP

هنگامی کدام ممکن است منصفانه IP توسط سرور DHCP به حداقل یک میزبان عرضه داده می‌شود، اجتناب کرده اند لیست آی‌پی‌های حال بردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه دوره خاصی کدام ممکن است اصطلاحا آن را Lease duration می‌نامند در اختیار آن میزبان {خواهد بود}، در صورتی کدام ممکن است این تجهیزات برای دوره بیشتری به آی‌پی احتیاج داشته باشد می‌تواند تقاضا تمدید کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انقضای زمان پس تکل معامله با آی‌پی جلوگیری تدریجی، در غیر این‌صورت DHCP این آی‌پی را پس گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند آن را در اختیار ماشین عکس قرار دهد.

DHCP {به خودی خود} منصفانه ابزار مدیریت جامعه است کدام ممکن است مورد استفاده قرار گیرد در وب‌هایی کدام ممکن است روی بستر TCP را انتخاب کنید و انتخاب کنید IP پیاده‌سازی شدند مورد استفاده قرار می‌گیرد. به صورت عمومی DHCP پروتکلی است کدام ممکن است وظیفه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکربندی معامله با‌های IP در موجود در منصفانه جامعه را بر عهده دارد. هر چند وظیفه معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکربندی Gateway، DNS را انتخاب کنید و انتخاب کنید Subnet Mask‌های مناسب برای هر تجهیزات در وب نیز برعهده DHCP است.

به صورت عمومی سرور DHCP وظیفه اختصاص دادن IP مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری تغییرات با بیرون دخالت منصفانه سرپرست متخصص IT را بر عهده دارد. در اطراف‌های کاری کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه خانه‌ها سرور DHCP می‌تواند روتر (Router) باشد با این حال در اطراف‌های کاری بهتر می‌تواند منصفانه کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی منصفانه سرور باشد.

نحوه‌ی عملکرد DHCP

مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب استفاده اجتناب کرده اند سرور دی اچ سی پی

اجتناب کرده اند جمله مزایای به کارگیری اجتناب کرده اند این سرویس عبارتند اجتناب کرده اند:

  • تخصیص آی‌پی خودکار به کلاینت‌ها
  • سرعت بالای تخصیص آی‌پی‌ها
  • کاهش تداخل میان آی‌پی‌ها
مزایا و معایب استفاده از سرور دی اچ سی پی

علاوه بر این به کارگیری این سرویس برای محل قرارگیری‌هایی کدام ممکن است اشخاص حقیقی مختلفی در آن حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی نیستند فوق العاده عالیست، با این حال در امتداد طرف تمام مزایایی کدام ممکن است دارد می‌توند معایبی نیز به در کنار داشته باشد، شناخته شده به عنوان مثال:

  • عدم وجود منصفانه آی‌پی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی برای کلاینت‌ها
  • افزایش احتمال حمله‌ی DHCP Spoofing به جامعه
  • ارزش‌ی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری سرور صحیح برای DHCP

هرچند این سرویس به همان اندازه حد فوق العاده زیادی اجتناب کرده اند بروز تداخل IP جلوگیری می‌تدریجی، با این حال این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است شخصی دی اچ سی پی نیز تحمل شرایطی خاص (شناخته شده به عنوان مثال ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکربندی نادرست شخصی سرور) باعث بروز IP Conflict (تداخل معامله با آی‌پی) در وب شود، در چنین شرایطی کافیست یکبار تجهیزات کلاینت را خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجددا روشن کنید به همان اندازه این اشکال برطرف شود (هرچند اگر این کار را نیز نکن DHCP می‌تواند روتین آن را برطرف تدریجی) با این حال اگر این اشکال همچنان همراه خود ری‌استارت رفع نشد باید به در نظر گرفته شده بازیابی سرور DHCP شخصی باشید!

مزایا و معایب استفاده از سرور دی اچ سی پی

اصولاً بیاموزید:

رژیم لاغری سریع